Regulamin serwisu

U¿ytkowanie serwisu wrzucaj.pl/wrzucaj.com jest równoznaczne z akceptacj± i przestrzeganiem regulaminu.

1. Us³ugi ¶wadczone przez portal wrzucaj.pl polegaj± na magazynowaniu plików klientów serwisu oraz po¶rednictwie w przekazywaniu tych plików internautom wskazanym przez W³a¶ciciela plików. Logo, nazwa oraz znaki firmowe "wrzucaj.pl", "wrzucaj.com" podlegaj± ochronie prawnej. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialno¶ci prawnej za dzia³anie serwisu oraz umieszczane na nim pliki. Jednak¿e do³o¿ymy wszelkich starañ by serwis dzia³a³ prawid³owo i bez zak³óceñ.

3. Administrator ma prawo do usuwania plików bez wcze¶niejszego powiadomienia w³a¶cicieli umieszczonych plików i osób postronnych.

4. Wszystkie wrzucane pliki na serwer maj± przypisane czas i IP osoby umieszczaj±cej plik.

5. Pliki o zawarto¶ci ³ami±cych prawo i/lub prawo autorskie bêd± usuwane, a ich umieszczanie na serwer jest zabronione.

6. Pliki, które nie generuj± ruchu s± kasowane z serwera po up³ywie 10 dni od ostatniego pobrania.

7. U¿ytkownicy ³ami±cy regulamin serwisu mog± mieæ ograniczony dostêp do jego zasobów, a w przypadku nadmiernego ³amania naszego regulaminu mog± groziæ konsekwencje prawne.