PomocCzy wrzucanie plików jest p³atne?

Oczywi¶cie, ¿e nie! Ka¿dy u¿ytkownik mo¿e umieszczaæ i pobieraæ swoje pliki ca³kowicie za darmo.

Jakie s± ograniczenia?

Jedynym ograniczeniem jest rozmiar wrzucanego pliku, mo¿e to byæ maksymalnie 100mb. Brak innych ograniczeñ.

W jakim przypadku wrzucone pliki mog± zostaæ skasowane z serwera?

Pliki s± kasowane z serwera, gdy ³ami± nasz regulamin b±d¼ nie generuj± ruchu (nikt ich nie pobra³) przez wiêcej ni¿ 10 dni.

Jak wrzucaæ pliki?

To proste!
Wystarczy wej¶æ na stronê g³ówn± i skorzystaæ z umieszczonego na niej formularza. Przyciskiem "przegl±daj" / "browse" wybieramy plik, który chcemy wrzuciæ. Po jego wybraniu klikamy przycisk "wrzuæ!". Nastêpnie pokazuje siê pasek postêpu. Musimy poczekaæ do momentu, kiedy wy¶wietl± siê linki do pobierania i kasowania wrzuconego pliku.

UWAGA!: Wygenerowane linki nale¿y zachowaæ, poniewa¿ ich odzyskanie nie bêdzie mo¿liwe.

Jak pobieraæ pliki?

Po wej¶ciu na stronê z plikiem nale¿y odczekaæ 45 sekund, po czym wy¶wietli siê link do pobierania. Klikamy na wygenerowany link i zapisujemy plik na naszym komputerze.