Polityka Prywatno¶ciPliki cookie produktów reklamowych firmy DoubleClick (DART)
Plik cookie produktów reklamowych firmy DoubleClick (DART) jest wykorzystywany przez Google w reklamach wy¶wietlanych w witrynie w ramach reklam AdSense dla tre¶ci. Pod odwiedzeniu witryny wydawcy AdSense u¿ytkownik mo¿e obejrzeæ lub klikn±æ reklamê, co spowoduje instalacjê pliku cookie w jego przegl±darce. Dane gromadzone przez pliki cookie pomagaj± wydawcom AdSense skuteczniej zarz±dzaæ reklamami w witrynach i sieci.

  • Google, jako dostawca zewnêtrzny, wykorzystuje pliki cookie do wy¶wietlania reklam w witrynie.
  • Pliki cookie DART umo¿liwiaj± Google wy¶wietlanie u¿ytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt w Twojej oraz innych witrynach internetowych.
  • U¿ytkownik mo¿e zrezygnowaæ z u¿ywania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedziæ stronê, na której znajduje siê Polityka prywatno¶ci reklam Google i sieci partnerskiej.


W celu wy¶wietlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z us³ug zewnêtrznych firm reklamowych. Firmy te mog± wykorzystywaæ informacje (z wy³±czeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) zwi±zane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wy¶wietlania reklam towarów i us³ug, które mog± Ciê zainteresowaæ. Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji na ten temat oraz dowiedzieæ siê, w jaki sposób mo¿esz unikn±æ wykorzystania informacji przez te firmy.