x Szanowni Pañstwo, w celu ¶wiadczenia us³ug na najwy¿szym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawieñ dotycz±cych cookies oznacza, ¿e bêd± one zamieszczane w Pañstwa urz±dzeniu koñcowym.Je¶li nie wyra¿aj± Pañstwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przegl±darki internetowej. Dowiedz siê wiêcej...

Najlepszy darmowy hosting plików w Polsce!

Hosting twoich plików ca³kowicie za darmo. Sprawd¼ jakie to proste!


1. Wybierz plik, który chcesz wrzuciæ na serwer i kliknij przycisk "wrzuæ"
2. Skopiuj link do pobierania Twojego pliku i dziel siê nim ze swoimi przyjació³mi!Wrzuæ pliki

Maksymalny rozmiar przyjmowanych plików: 100mb na jeden plik
Maksymalna iloœæ jednorazowo przesy³anych plików: 10
Limit pobierañ: Brak! (Niektóre pliki maj± nawet po 100.000 pobrañ!)